Politica de privacidad usuarios web

 

Política de privacitat d'usuaris web


 

IMPORTÀNCIA DE LA PRIVACITAT

La protecció de dades personals dels usuaris i clients és primordial. Per això, volem explicar i facilitar de manera transparent com recollim, protegim, utilitzem i compartim aquestes dades a l'hora de desenvolupar la nostra activitat.

S'ha d'entendre com a dada personal, la informació sobre una persona física identificada o identificable, que recollim a través d'alguns dels canals establerts: formularis de recollida de dades inserits en el nostre web, banca electrònica, telèfon; missatgeria instantània o de forma presencial en acudir a les nostres oficines, entre d'altres.

Amb independència del canal escollit, et recomanem llegir detingudament la informació facilitada en matèria de privacitat. En cas de dubte sobre algun dels apartats indicats, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant sol·licitud dirigida al correu electrònic dpo@caixa-enginyers.com.

 

Qui recull les teves dades personals i és el responsable de seu tractament?

Identificació i dades de contacte del responsable

Responsable del Tractament: GRUP CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÈDIT (en endavant, el Responsable del Tractament). Es tracta d'una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya.

 • NIF: F-08216863
 • Adreça: Via Laietana, núm.º 39, 08003 de Barcelona
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@caixa-enginyers.com

 

Com obtenim les teves dades personals?

De la informació que ens proporciones directament a través dels canals de recollida de dades habilitats, com ara formularis inserits en el web i dades de navegació (cookies tècniques). Per a més informació, visita la nostra política de cookies.

De la informació proporcionada per tercers, com poden ser el representant legal o persona autoritzada, en el supòsit de menors, incapaços, persones jurídiques, comptes conjunts o de tercers, les cookies dels quals s'apliquen en el nostre web. Per a més informació, visita la nostra política de cookies.

 

Quines dades recollim? Amb quina finalitat les tractem i quina és la base legal aplicable?

Segons el tipus de formulari web o aplicació utilitzada, recopilem una informació personal o tècnica determinada per a les finalitats i tractaments següents.
 

INTERESSATS FINALITATS BASE LEGAL CATEGORIA DE DADES

Usuaris del web

Utilització de dades obtingudes de cookies no necessàries i d'altres tecnologies en accedir al nostre web.

RGPD: 6.1.a) Consentiment de l'interessat.

Dades tècniques dels usuaris web, com ara informació del dispositiu, IP, sistema operatiu, versió i, si escau, navegador.

Cookies i tecnologies similars. Data, hora i durada de la connexió o operació realitzada, tipus de connexió.

Per a més informació, visita la nostra política de cookies.

Resoldre dubtes, sol·licitar informació o comunicar algun possible problema amb els nostres serveis mitjançant els canals habilitats (missatgeria instantània com ara WhatsApp, formularis de recollida de dades, etc.)

RGPD: 6.1.a) Consentiment de l'interessat.

Dades personals recollides mitjançant els formularis web inserits.

Dades obligatòries: s'indiquen amb un (*). Principalment, són necessàries, per a la finalitat indicada, les dades identificatives i de contacte.

Analitzar el comportament de l'usuari en el web per prevenir i detectar activitats il·lícites, com poden ser atacs contra la seguretat d'aquest que afecti a la confidencialitat, integritat de les dades personals dels usuaris i disponibilitat del web.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament o per un tercer.

Dades tècniques dels usuaris web.

Per a més informació, visita la nostra política de cookies.

Atendre sol·licituds en matèria de protecció de dades, com ara exercicis de drets.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable.

Dades obligatòries: dades de caràcter identificatiu i de contacte.
Altres dades: acreditació de la representació.

Notificar, si escau, una bretxa de seguretat.

Dades obligatòries: dades de caràcter identificatiu i de contacte.
Altres: informació afectada per la bretxa de seguretat.

Intercanvi d'informació comercial entre les empreses del Grup per prestar els serveis que contracten els socis, com una assegurança o un fons d'inversió.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament o per un tercer.

Dades obligatòries: dades identificatives i de contacte.

Tramitar una queixa o reclamació interposada.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable.

Dades obligatòries: dades de caràcter identificatiu, i de contacte. Motiu de la reclamació.

Enviaments comercials sobre l'activitat, serveis i productes oferts pel Grup.

RGPD: 6.1.a) Consentiment de l'interessat.

Dades obligatòries: dades de caràcter identificatiu i de contacte.

Valorar la possibilitat d'una contractació o col·laboració professional.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat.

Dades obligatòries: principalment, són les dades identificatives i de contacte, així com el currículum adjunt en la Xarxa Professional habilitada per a aquest efecte.

 

Informació sobre les bases legals aplicables i l'obligació de proporcionar dades

En el cas que la base legal aplicable sigui l'interès legítim, pots oposar-te a qualsevol dels tractaments, basats en aquest interès legítim, adreçant-te al Delegat de Protecció de Dades via correu electrònic: dpo@caixa-enginyers.com.

Respecte d'aquells tractaments basats en el consentiment facilitat, la falta d'autorització no afecta el manteniment o compliment de la relació contractual que mantens amb el Responsable del Tractament. A més, un cop prestada l'autorització, pots retirar-la en qualsevol moment sense que afecti els tractaments anteriorment realitzats. En qualsevol cas, el teu consentiment roman vigent mentre no el retiris.

Tractaments basats en el compliment d'una obligació legal. En alguns casos, és obligatori demanar una informació personal determinada abans de gestionar la teva petició o prestar un dels nostres serveis, ja sigui perquè aquesta informació és la mínima necessària per atendre la teva sol·licitud, o bé perquè legalment estem obligats a recollir-la.

No obstant això, el Responsable del Tractament es compromet a recollir només aquelles dades necessàries per a la finalitat perseguida.

Has de saber que, en aquests casos, si no es proporciona la informació requerida, es poden generar demores en la prestació dels serveis sol·licitats o inclús comportar la impossibilitat de prestar-los. Els camps obligatoris estan marcats normalment amb un asterisc (*).

 

Com compartim la informació amb tercers?

Per complir amb les obligacions legals que s'hi han d'aplicar, les teves dades es poden cedir als destinataris següents:

 • Agència Espanyola en Protecció de Dades
 • Administracions públiques competents
 • Cossos i forces de seguretat de l'Estat
 • Ministeri fiscal, jutges i tribunals
 • Equips de resposta a incidents de seguretat informàtica (CSIRT) i equips de resposta a emergències informàtiques (CERT)

En casos determinats, és possible que alguns dels nostres proveïdors tractin les teves dades personals en nom i per compte de Caixa Enginyers, si és necessari per al desenvolupament de l'activitat concreta. En concret, alguns d'aquests proveïdors són:

 • Proveïdors de serveis informàtics com els servidors, plataformes cloud
 • Esdeveniments o activitats de màrqueting, investigació
 • Administradors, inversors, gestors
 • Disseny, manteniment d'eines i aplicacions


Com a norma general, no s'efectuen transferències de dades a tercers localitzats o els servidors dels quals s'ubiquen fora de l'Espai Econòmic Europeu. No obstant això, en aquells supòsits en els quals acceptes l'ús de cookies de tercers, és probable que la teva informació es comparteixi amb tercers situats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Per a més informació, accedeix a la nostra política de cookies.

L'allotjament d'aquest lloc web es troba dins l'Espai Econòmic Europeu.

 

Informació sobre les empreses que formen el nostre GRUP

Les dades recopilades a través d'alguns dels formularis inserits en el web poden ser utilitzades amb finalitats administratives i comercials per part de les entitats que integren el nostre Grup.

Consulta aquí més informació sobre les entitats que formen el Grup Caixa Enginyers.

 

Quant de temps emmagatzemem les teves dades?

Com a regla general, les teves dades se suprimeixen quan deixen de ser necessàries per complir la finalitat per a la qual es van demanar.

En cas que el tractament només es basi en el teu consentiment, les teves dades es tracten fins a la seva retirada.

Sense perjudici d'allò esmentat anteriorment, la normativa de privacitat preveu la possibilitat de conservar dades determinades durant més temps del necessari per a la consecució de la finalitat perseguida originàriament en els supòsits següents:

 • Compliment d'una obligació legal de conformitat amb l'article 17.3.b de l'RGPD.
 • Finalitats d'arxiu en interès públic, recerca científica i històrica, finalitats estadístiques de conformitat amb l'article 17.3.c i 89 de l'RGPD.
 • Execució o defensa de reclamacions de conformitat amb l'article 17.3.e de l'RGPD.


De conformitat amb allò que disposa l'LOPDGDD, quan procedeixi la rectificació o supressió de les dades, d'acord amb el principi de responsabilitat proactiva, podem seguir conservant les teves dades bloquejades (és a dir, amb accés restringit), de manera prèvia a l'esborrat definitiu físic o digital, durant els terminis de prescripció establerts en la normativa que sigui aplicable i amb l'única finalitat d'atendre o exigir possibles responsabilitats derivades del tractament.

L'accés a les dades i, en conseqüència, la seva posada a disposició es limita únicament als jutges i tribunals, al Ministeri Fiscal o a les Administracions públiques.

 

Supressió definitiva de les teves dades

Les teves dades es destrueixen definitivament quan han transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen la nostra activitat i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre tu i nosaltres.

En el cas d'ús de cookies, les teves dades es conserven de conformitat amb allò que disposa la mencionada política.

 

Elaboració de perfils i presa de decisions automatitzades

Mitjançant les dades recollides a través del web, el Responsable del Tractament no pren decisions automatitzades ni elabora perfils sobre les teves dades personals.

 

Quins són els teus drets en matèria de privacitat i com pots exercir-los?
 

DRETS

Accés

Pots consultar les teves dades incloses en les bases de dades de l'òrgan contractant.

Rectificació

Pots modificar les teves dades personals quan són inexactes.

Supressió

Pots sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals.

Oposició

Pots oposar-te al fet que el Responsable del Tractament tracti les teves dades personals quan la base jurídica per al tractament és l'interès legítim.

També pots oposar-te a rebre informació comercial enviant un correu a l'adreça dpo@caixa-enginyers.com, amb assumpte “BAIXA”. Si t'oposes als comunicats amb finalitats comercials, has de saber que el Responsable del Tractament pot enviar informació relacionada amb els productes o serveis contractats, com ara informar sobre el bloqueig de targetes, sol·licituds de transaccions realitzades des d'una ubicació no habitual, comunicació informativa que pugui afectar els contractes vigents, etc.

Oposició a decisions automatitzades

En cas que prenguem alguna decisió de forma automatitzada, pots oposar-t'hi i demanar que la decisió sigui revisada per una persona, així com expressar el teu punt de vista o impugnar la decisió, si escau.

Portabilitat

Tens dret a demanar-nos que et transferim les teves dades directament o a un tercer. Aquest dret només és aplicable quan realitzem un tractament automatitzat a partir del teu consentiment o perquè tens un contracte amb el Responsable del Tractament.

Limitació

Pots sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades quan:

 • Consideres que no són exactes.
 • S'han tractat de forma il·lícita.
 • No són necessàries per a les finalitats perseguides, però desitges que es guardin per utilitzar-les en el cas d'una reclamació.
 • T'has oposat a uns dels tractaments basats en l'interès legítim.

Retirar el consentiment prestat

Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment sense que afecti els tractaments realitzats anteriorment. En qualsevol cas, el teu consentiment roman vigent mentre no el retiris.

Com pots exercir els teus drets?

 • Disposem de formularis per a l'exercici dels teus drets. Ens el pots sol·licitar via correu electrònic o, si ho prefereixes, pots utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
 • Aquests formularis s'han de signar electrònicament, o bé s'hi ha d'adjuntar còpia del DNI o document oficial en vigor que t'acrediti.
 • Els formularis es poden enviar:
  • Per correu postal: Via Laietana, núm. 39, 08003 de Barcelona
  • Per correu electrònic: dpo@caixa-enginyers.com
  • A les nostres oficines obertes al públic


Reclamacions davant l'autoritat de control.

Si consideres que s'han vulnerat els teus drets en protecció de dades, o bé que la teva petició no s'ha atès correctament, pots plantejar una reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola en Protecció de Dades) https://www.aepd.es/es.

 • Adreça postal: carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid
 • Telèfon: 91 266 35 17
 • Seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 

Revisió i modificació de la política

Farem una revisió d'aquesta Política de privacitat cada vegada que sigui necessari per mantenir-te degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. Per això, et recomanem que visitis i llegeixis la nostra política sempre que accedeixis al web/app/seu electrònica.

 

Més informació

Per obtenir més informació sobre la nostra Política de privacitat i com utilitzem les teves dades personals pots trucar-nos o visitar la teva sucursal o oficina local.

Data de l'última versió: 31 de març de 2022.